Формування комунікативних компетенцій на уроках англійської мови

Автор: olga от 14-11-2021, 11:24, Переглядiв: 65

0 Підготувала учитель англійської мови Синельник М. А.

Формування комунікативних компетенцій шляхом удосконалення практичних навичок
на початковому та середньому етапах вивчення англійської мови


Зміни, які відбуваються у сучасних міжнародних відносинах, засобах комунікації (використання нових інформаційних технологій) вимагають підвищення комунікативної компетенції школярів, вдосконалення їхньої філологічної підготовки, тому пріоритетне значення набуло вивчення іноземної мови.
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.
Як відомо сучасні нормативні матеріали орієнтують викладачів на формування в учнів певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні.
Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціально-культурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві. Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток особистості учня. Навчання виступає як основа та засіб психічного і в цілому особистісного розвитку людини.

Таким чином основне завдання сучасного педагога полягає у формуванні особистості з таким рівнем культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у різноманітних комунікативних ситуаціях. Найбільше цьому сприяє комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: формування і розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. Комунікативна мета у вивченні ІМ є пріоритетною, бо вона передбачає таку організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння учнями спілкуванням в усній (говоріння,аудіювання) та писемній(читання,письмо) формах у межах визначених комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення та на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу. Саме набуття комунікативної компетентності перетворює учня з носія академічних знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію у суспільстві з метою практичного використання набутих знань.
У зв’язку з вищезазначеним актуальність полягає в необхідності уточнень функцій іноземної мови, визначенні нових стратегічних напрямів процесу оволодіння нею, перегляду шляхів і засобів навчання.
Мета – проаналізувати особливості процесу формування комунікативної компетенції учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності на початковому та середньому етапах навчання.
Результатом роботи над цією темою має стати: досягнення учнями такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній та письмовій формах у межах комунікативних сфер.
ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця